GeoCurs

 
Acasă România Subcarpați Carpați Munții Carpați
Munții Carpați PDF Imprimare Email

Munții Carpați reprezintă prelungirea, mai scundă,  spre nord-est, a Alpilor și se continuă cu  Munții Balcani (Stara Planina), aparținând sistemului muntos alpino- carpato- himalayan. Cu o lungime de 1.500 km, și o suprafață de 170.000 km2, Carpații reprezintă unul dintre cele mai importante lanțuri montane ale Europei (Munții Alpi au o lungime de 1.000 km și suprafața de 140.000 km2).

Lanțul carpatic se întinde pe teritoriul a șapte state: Austria, Cehia, Slovacia (unde atinge altitudinea maxima de 2.655 m în Vf. Gerlachovsky – Mții Tatra), Ungaria, Ucraina, România și Serbia, fiind încadrați de Bazinul Vienei (care-l separă de lanțul alpin) și culoarul Timokului (care-l separă de Stara Planina, în Peninsula Balcanică).

Mun?ii Carpa?i

Dacă ridicarea și încrețirea Alpilor (orogeneza alpina) s-a realizat în prima jumătate a Cretacicului și s-a finalizat pe la mijlocul Neozoicului, sistemul carpatic a fost supus procesului de încrețire abia la sfârșitul Cretacicului (faza laramică) și s-a continuat până la sfârșitul Pleistocenului și chiar în prima parte a Cuaternarului.

 

 

 

Carpații prezintă trei sectoare foarte bine individualizate:

 • Carpații Nord-Vestici
 • Carpații de Mijloc
 • Carpații Sud-Estici, dețin 54% din lanțul carpatic și se desfășoară în întregime pe teritoriul României

Pe teritoriul României, Carpații se desfășoară de la granița cu Ucraina (în nord) până la granița cu Serbia (în sud), după care se arcuiesc spre nord până la valea Someșului. Restul limitelor aparțin în totalitate teritoriului României, atât la exterior, spre unitățile de podișuri, dealuri și câmpii, cât și la interior, spre Depresiunea Transilvaniei. Între aceste limite, Carpații României au o lungime de peste 910 km și o suprafață de circa 66.303 km2, ocupând 27,8% din teritoriul României.

Ținând cont de altitudine, Carpații se încadrează în categoria munților mijlocii, care depășesc 2.500 m doar pe areale restrânse (în special în Carpații Meridionali). Altitudinea medie a Carpaților este de 840 m, iar 90% din suprafața lor se situează la înălțimi mai mici de 1.500 m. Există însă o mare varietate a înălțimilor în ansamblu arcului carpatic, ceea ce impune individualizarea unor unități precis delimitate. Astfel, se observă că aproximativ 85% din masivele muntoase cu altitudini de peste 2.000 m se desfășoară între limitele spațiale: valea Prahovei și Culoarul Timiș- Cerna. Ramura răsăriteană a Carpaților deși deține aproape 50% din relieful situat deasupra curbei de 1.500 m, depășește doar în două masive 2.000 m. Aria montană dintre văile Dunării și Someșului se află în proporție de 95% sub altitudinea de 1.000 m.

Carpații se caracterizează printr-o alcătuire geologică destul de complexă: alături de șisturi cristaline cu intruziuni granitice, sunt foarte bine puse în evidență formațiuni vulcanice (începând din Slovacia până în SE Munților Apuseni). Aliniamentul vulcanismului neogen al Carpaților reprezintă cel mai lung lanț montan de acest fel din Europa. Cutremure destul de frecvente se produc în Carpații de Curbură (cutremure vrâncene) unde hipocentrele au adâncimi mari, fapt care favorizează extensiunea lor în Podișul Moldovei și în estul Câmpiei Române.

La nivel de generalizare, alcătuirea geologică a Carpaților se caracterizează printr-o triplă zonalitate a formațiunilor în Carpații Orientali (pe latura vestică domină rocile eruptive, în partea centrală cele cristalo-mezozoice iar pe latura estică flișul), mozaicarea foarte accentuată în Carpații Occidentali și o relativă simplitate în Carpații Meridionali. Această alcătuire geologică a determinat apariția unor resurse subsolice variate precum: energetice (petrol, cărbuni), metalifere (neferoase și în mai mică măsură feroase), nemetalifere (în special materiale de construcții dintre care se remarcă rocile eruptive și calcarele, apoi gresiile, caolitul), ape minerale carbogazoase și termale.

Puternic fragmentați, munții Carpați includ un număr mare de depresiuni (cca 336) ceea ce reprezintă 35% din depresiunile de pe teritoriul României, ele ocupând 23% din spațiul montan al țării. Această fragmentare puternică se datorează atât orogenezei alpine (în special cea care a început în Badenian, faza stirică) și vulcanismului neogen cât și evoluției rețelei hidrografice, care s-a adâncit mereu, în raport cu retragerea apelor marine de la centru spre exterior. În Carpații Orientali se remarcă ariile depresionare Bârgău- Dornelor- Câmpulung și Brașov- Pasul Oituz- Valea Trotușului; în Carpații Meridionale, culoarul Rucăr- Bran; la limita Carpaților Meridionali cu cei Occidentali apar culoarele Timiș- Cerna și Bistra- Strei, iar în Carpații Occidentali se remarcă marile arii depresionare de pe latura vestică. De asemenea, trebuie amintită și aria de discontinuitate dintre Munții Apuseni și Munții Maramureșului, unde, în urma diastrofismului stiric, cristalinul a fost supus unei puternice fragmentări și scufundări, astfel încât au mai rămas la zi numai cunoscutele insule ale Jugului Intracarpatic.

În munții înalți (cum sunt Carpații Meridionali), în Pleistocen, s-a simțit din plin acțiunea glaciațiunii, în urma căreia au rămas numeroase circuri, văi și morene glaciare. Unele circuri glaciare au fost umplute cu apă, în Holocen (când se produce încălzirea climei), astfel încât, în prezent, Carpații Meridionali dețin cel mai mare număr de lacuri glaciare (dintre care amintim doar Lacul Mioarelor, în Munții Făgăraș - fiind situat la cea mai mare altitudine (2.282 m) de pe teritoriul României și Lacul Șeselor din masivul Godeanu care se situează la cea mai mică altitudine (1.712 m), din România).

Datorită poziției centrale pe teritoriul României, Munții Carpați imprimă caracterul radiar al rețelei hidrografice, văile îndrepându-se în toate direcțiile. Râurile prezintă un potențial hidroenergetic destul de ridicat, acesta fiind în mare parte valorificat prin  amenajări cu funcții complexe (regularizarea debitelor, producția de energie electrică, alimentarea cu apă, turism etc.).

Relieful, prin altitudine, orientarea culmilor, expoziția versanților, prezența depresiunilor intramontane, a determinat apariția unor particularități biopedoclimatice distincte. Aceste particularități au determinat la rândul lor individualizarea a două trepte distincte, astfel:

 1. Treapta munților scunzi și mijlocii
 2. Treapta munților înalți

Treapta munților scunzi și mijlocii cuprinde arealele desfășurate în intervalul altitudinal 800 – 1800 m. În acest interval sunt cuprinse 60% din pădurile României.

La partea inferioară a acestei trepte (800 – 1.200 m) domină pădurile de carpen și fag, urmată apoi (1.200 – 1.400 m) de pădurile de amestec fag- rășinoase, iar la partea superioară pădurea este constituită din conifere (în principal molid și brad).

Pădurea din acest spațiu a fost intens antropizată, scopul principal fiind obținerea terenurilor pentru pășunat. Astfel a apărut o vegetație specifică: păiușul roșu (Festuca rubra), iarba vântului (Agrostis tenuis) etc.

Condițiile climatice se caracterizează prin:

 • Temperatura medie anuală se menține la valori pozitive (2°C - 4°C)
 • Temperatura medie a lunii ianuarie este cuprinsă între -2°C...-4°C, iar temperatura medie a lunii iulie este de 14°C- 18°C
 • Amplitudini medii anuale de 21°C - 22°C
 • Cantitatea medie de precipitații variază între 750 – 1.000 mm/an
 • Durata anuală a stratului de zăpadă este de 80 – 95 zile

În aceste condiții s-au dezvoltat soluri podzolice și brune feriiluviale (pe suprafețele mai plane) și soluri brune acide pe versanții înclinați. Prezența formațiunilor dure și a versanților puternic înclinați a determinat apariția unei vegetații de stâncărie, iar solurile formate sunt din categoria celor scheletice și a litosolurilor (răspândite pe areale destul de extinse).

Fauna este reprezentată de: cerb (Cervus elaphus), urs (Ursus arctos), misterț (Sus scrofa), căpriorul (Capreolus capreolus), râs (Lynx lynx), cocoșul de munte (Tetrao urogalus), iar în ape întâlnim păstrăvul (Salmo trutta fario), lipanul (Thymallus thymallus).

Treapta munților înalți cuprinde arealele de peste 1.800 m (aproximativ 23% din suprafața Carpaților).

Clima este aspră și umedă, temperatura medie anuală situându-se în jurul valorii de 0°C. În sezonul rece, temperatura aerului coboară până la valori de -10°C...-11°C (în februarie), iar în cel cald urcă la valori de 8°C (în august). Se înregistrează până la 7-8 luni de îngheț pe an, iar stratul de zăpadă persistă 200 – 220 zile/an. În unele locuri adăpostite și în anii mai reci zăpada poate să se păstreze de la un an la altul. Cantitatea medie de precipitații este de circa 1.000 – 1.400 mm/an, valorile variind în funcție de poziția culmilor față de circulația maselor de aer. Viteza vântului este de 7 -8 m/s.

Aceste condiții climatice nu sunt favorabile dezvoltării pădurilor, astfel încât are loc o trecere de la pădure la arbuști și subarbuști.

La partea inferioară a acestei trepte (etajul subalpin inferior) apar rariști de pădure, urmate de desișuri de jeapăn (Pinus mugo) și ienupăr pitic (Juniperus sibirica). Urmează apoi o fâșie de arbuști pitici constituită din smirdar (Rhododendron koschyi), afin (Vaccinium uliginosum), merișor (V. Vitis idaea), salcie pitică (Salix reticulata, S. retusa). Îndepărtarea vegetației de arbuști (în anii '50  - 60') a determinat apariția pajiștelor secundare de părușcă (Fetusca ovina), iarba stâncilor (Agrostis rupestris).

La partea superioară a acestei trepte (etajul subalpin superior) apar paji?tile alpine, în care predomină coarna (Carex curvula), păiușul alpin (Festuca supina) și firuța alpină (Poa alpina), precum și o mulțime de mușchi și licheni. Aici sunt prezente solurile podzolice și humico-silicatice, cu un profil în care se găsesc multe elemente scheletice și fiind puternic acide (pH până la 4). Această zonă reprezintă domeniul caprei negre (Rupicapra rupicapra) și a acvilei de munte (Aquila chrysaetus), iar în apele limpezi și bine oxigenate este prezent păstrăvul (Salmo trutta fario).

Datorită accesibilității dar și rolului de refugiu, Carpații au constituit un teritoriu bine populat din cele mai vechi timpuri. Principalele îndeletniciri ale locuitorilor din Carpați au fost creșterea animalelor și agricultura. Așezările au apărut și s-au dezvoltat în special în locurile adăpostite dar s-a ținut cont și de prezența surselor de apă, a terenurilor pentru pășuni și fânețe și pentru cultivarea plantelor. Pe măsura evoluției sociale, activitățile din spațiul carpatic s-au diversificat: exploatarea și prelucrarea lemnului, exploatarea cărbunilor și a minereurilor feroase și neferoase, a unor resurse nemetalifere etc.

Carpații se caracterizează și printr-un grad ridicat de umanizare, numărul așezărilor urbane fiind în număr de 65, cu o populație de circa 1.460.000 locuitori. Cele mai multe centre urbane sunt situate în Carpații Orientali. Numărul așezările rurale este mult superior, aproximativ 2.500 de sate, ale căror dimensiuni variază foarte mult: sate mari cu o populație de peste 5.000 locuitori și sate cu mai puțin de 100 locuitori (cazul satelor risipite). Densitatea populației poate depăși 100 loc/km2 în unele culoare de vale și în depresiuni dar poate să scadă până la 25 loc/km2.

În totalitatea sa, arcul carpatic, în funcție de repetabilitatea unor fenomene și procese fizico-geografice exprimate în caracterele comune de peisaj, dar și a poziției față de Despresiunea Transilvaniei permite individualizarea a trei subunități:

 • Carpații Orientali
 • Carpații Meridionali
 • Carpații Occidentali
Comments (7)
 • ghd españa  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php burberr
  Several people have [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban sunglasses australia[/url] not thought of Zhang heavy spending so much money is actually boug [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray bans online[/url] ht according to the snow, the Thatcher then laughed, pulling a little embarrassed snow By Road : I did not expect this in mind as well as your kid, stronger than the wood knots ray ban sunglass [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban australia[/url] es australia home and
 • cheap oakleys  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ray ban
  http://www.consulting-foresters.com/is_tem [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php[/url] plate_default.20130328.php However, this is not an attack Stuart sword [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach handbags[/url] , but no focus on learning Hao long knife split at the top of the blue bells. Blue bells while shaking, and then quickly flew back, and upload it to the enormous power of Fan Zhen, let Xi [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach bags[/url]
 • oakley sunglasses australia  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php Cheap O
  Sarah Ruma togethers, then also gentl [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach outlet online[/url] y nodded his head. Who smoke light bl [url=http://www.ben-kay.com/wp-content/uploads/2013/10/oakley-sunglasses-australia.php]Cheap Oakley Sunglasses[/url] ack flame. Anyway, is going to die, keep useless, it is better to burn, kill a few, are also considered for his suffering, he 's hard at it a little revenge. Xi Hao how Sarah [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach purses[/url] Ruma mouth might think he was referring to himself,
 • coach handbags
  We thought you might like to learn a little more about this young, up-and-coming ultrarunner. [url=http://www.coachstoreonline.com/]coach outlet[/url] The technique, according to coach's, is the result of a new, third-party-verified water-recycling standard designed to ease the stress of garment production on freshwater supplies. [url=http://www.coach-factory-outlet-online.com/]coach factory outlet online[/url] We firmly believe that the acquisition of Eddie Bauer for nearly $900 million (inclusive of fees and expenses) is a poor strategic decision for Jos. A. [url=http://www.coachoutletstoreonline2014.com/]coach outlet store online[/url] Don't make me talk about that." [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]coach factory [/url] the democratization of fashion can actually make your next-door neighbor more influential than even the most famous fashion editors. [url=http://www.coachhandbagsnew2014.com/]coach handbags[/url] Each bag contains two ounces of beans and is packaged smartly with a message of affection on the front. [url=http://www.coachfactoryoutlethandbags.com/]coach factory outlet[/url] It's simple but effective, and it's a true testament to how great the clothes are that they even manage to make this model - who appears to be a pissed off, gender neutral Asian weirdo - look dope.; [url=http://www.coachfactoryoutlet-purse.com/]coach outlet[/url] Oh, but you must. "Well," clearing his throat, "I had backpacked it before, so I knew the route, [url=http://www.pradaoutlet-store.com/]prada outlet[/url] but it was my first time experimenting with nutrition. [url=http://www.michaelkorsoutletmkstore.com/]michael kors outlet[/url] What I love about the collection is their simplicity-white, black, leopard, gray go perfectly with every spring trend- but also, their specialness. [url=http://www.michael-kors-outlet-store.com/]michael kors outlet store[/url] From now until Sunday, you can save as much as 50% on select styles for him and her. [url=http://www.fitflopdesign.com/]fitflop[/url] These Fitflop ($110), which are lightweight and will take you from the gym to your coffee run in style. [url=http://www.fitflopsflipflops.com/]fitflops[/url] Fitflop is adding a bit of a childhood punch to their line of apparel pieces with their recent collaborative project with Disney. [url=http://www.fitflopflip-flop.com/]fitflop shoes[/url] This would be one of those bags. The carry-on is something that I have perfected. hink of one question to ask Sky Ferreira; [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]www.coachfactory.com/store[/url] submit it here, and watch it get answered tomorrow.
 • coach factory outlet  - http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com
  We have seen [url=http://www.coachoutletstoresinc.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and even rappers [url=http://www.valentino.us.com/][b]valentino[/b][/url] cash or organize a [url=http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com/][b]coach factory outlet[/b][/url].They're very [url=http://www.valentinoshoes.us.com/][b]valentino shoes[/b][/url] also [url=http://www.isabelmarantshoes.us.com/][b]isabel marant shoes[/b][/url] to twirl [url=http://www.airjordan.us.com/][b]air jordan[/b][/url], on the [url=http://www.coachoutletstore-factory.com/][b]coach factory outlet[/b][/url], at your [url=http://www.coachoutletstoresofficial.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and basically [url=http://www.pradaoutleteco.com/][b]prada outlet[/b][/url] everywhere [url=http://www.coachfactoryoutlet-co.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] you can get a [url=http://www.coachfactory.us.com/][b]coach factory[/b][/url].I was living in [url=http://www.michaelkors-co.com/][b]michael kors[/b][/url], managing a small [url=http://www.pradaoutlet-factory.com/][b]prada outlet[/b][/url] accessories [url=http://www.michaelkorsoutletonlineco.com/][b]michael kors outlet online[/b][/url] several "[url=http://www.truereligionjeans.us.com/][b]true religion jeans[/b][/url]" that [url=http://www.coachfactory2014.com/][b]coach factory[/b][/url] with natural [url=http://www.coachoutletstoresco.com/][b]coach outlet[/b][/url] in [url=http://www.tiffanyjewelry.us.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] ways, [url=http://www.coachfactoryoutletpurse.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] will feature [url=http://www.coachfactoryoutletstoreco.com/][b]coach factory outlet store[/b][/url] experience by [url=http://www.michaelkorsoutlet-purses.com/][b]michael kors outlet[/b][/url].There's also those lightweight [url=http://www.louisvuittonoutlethandbag.com/][b]louis vuitton handbags[/b][/url] that are [url=http://www.giuseppezanotti.us.com/][b]giuseppe zanotti[/b][/url], but they usually come in [url=http://www.truereligionbrandjeans.us.com/][b]true religion outlet[/b][/url] that are [url=http://www.cheapjerseysco.com/][b]cheap jerseys[/b][/url] when it comes [url=http://www.marcjacobs.us.com/][b]marc jacobs[/b][/url] matching. So the [url=http://www.timberlandboots.us.com/][b]timberland boots[/b][/url]­ [url=http://www.sacsburberry.com/][b]sac burberry[/b][/url] we may not be [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] able to [url=http://www.ralphlauren.us.com/][b]Polo ralph lauren[/b][/url] it takes to be [url=http://www.coachoutletonlinehandbag.com/][b]coach outlet online[/b][/url], we can [url=http://www.coachfactoryoutlet-store.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] a little [url=http://www.supra.us.com/][b]supra shoes[/b][/url]. Available [url=http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/][b]michael kors outlet store[/b][/url] includes [url=http://www.celineoutlet-online.com/][b]celine outlet[/b][/url] reworked [url=http://www.coachfactoryoutletonlineinc.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] and the [url=http://www.louisvuittonoutlets2014.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url]. We're sure [b][url=http://www.tomsshoescompany.com/]toms shoes[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletsmk.com/]michael kors outlet[/url][/b] on [url=http://www.alexanderwang-bags.com/][b]alexander wang handbags[/b][/url]; [url=http://www.louisvuittonoutlet-purses.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url] - with the [url=http://www.timberlandshoes.us.com/][b]timberland shoes[/b][/url] and oversized [url=http://www.alexanderwang.us.com/][b]alexander wang[/b][/url], the focus isn't [url=http://www.coachfactoryoutlets-online.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] on your [url=http://www.tiffanyandcoinc.com/][b]tiffany and co[/b][/url] anyway!Game of [url=http://www.truereligionjeans-2014.com/][b]true religion jeans[/b][/url] aren't going to read [url=http://www.fitflopusaonline.com/][b]fitflop shoes[/b][/url]!we're bringing you simple and chic work-[url=http://www.celinebags-outlet.com/][b]celine handbags[/b][/url] ideas to answer the [url=http://www.alexanderwang-shoes.com/][b]alexander wang shoes[/b][/url] "what should I wear for the [url=http://www.tomsusashoes.com/][b]toms shoes[/b][/url]­Now that I have this [url=http://www.marcbymarcjacobsoutlet.co.uk/][b]marc by marc jacobs outlet[/b][/url], I can apply my makeup [url=http://www.michaelkorsoutlet-factory.com/][b]michael kors outlet[/b][/url], which means I can sleep in 10 minutes later or [url=http://www.giuseppezanottisneakers.co.uk/][b]giuseppe zanotti sneakers[/b][/url] when I am getting ready.We're used to the [url=http://www.fitflopsandalssale.com/][b]fitflop sandals[/b][/url] of the female body shape, but now it seems the male model's physique can be as varied as the clothes he wears.
 • yll
  Climb www.iphone-cases.net.co afar, misty www.christianlouboutin.org.uk rain www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com and www.true-religion.com.co fog, www.nikefree5.net hazy www.michaelkorsoutlet.ar.com in www.ralphs-lauren.co.uk the www.michael-kors-outlet.us.org rain, www.oakley--sunglasses.com.au I www.uggboots.com.de saw www.uggs.in.net Zhang, www.oakleyoutlet-online.us.com Gong www.pulseras-pandora.com.es two www.chi-flatiron.us.com rivers. www.adidas.com.se A www.ugg-bootsclearance.com river www.lululemoncanada.ca on www.toryburchsale.com.co the www.chanel-bags.com.co right www.bcbg-dresses.com side www.nike-airmaxinc.co.uk of www.cheap-oakleyglasses.us.com the www.nike-air-max.us ancient www.hollister-abercrombie.com.se city www.christianlouboutinshoes.jp.net wall, www.tommy-hilfiger.com.de rough, www.adidas--canada.ca mighty www.mizuno-running.net swiftly www.thenorthfacejackets.net.co from a www.airmax-90.org distance; www.ghdhair-straighteners.co.uk a www.cheap-michaelkors.com river www.moncler-outlet.us.org to www.adidas-superstar.de the www.guccishoes-uk.co.uk left www.polos-ralphlauren.us.com of www.new-balance-schuhe.de the ancient www.mkoutletonline.us.com city www.longchamp-bags.us.com wall, www.louisvuitton-outlet.com.co water www.oakley-outletstore.in.net waves, nike.shoesoutlet.us.com winds www.uggboots.net.co and www.abercrombie-fitchsale.com smooth. www.pradahandbags.net.co I www.tocoachoutlet.com do www.lauren-ralph.co.uk not www.vans-schuhe.com.de know www.adidas.org.es which www.tory-burchshoesoutlet.net one www.guccishoes.com.co is www.ralphlaurenoutletonline.us.org which www.barbour-factory.com one www.fashionclothes.us.com is www.cheapmichaelkors.us.org Zhang www.montres-pascher.fr Jiang Kun Jiang, www.mcmhandbags.com.co but www.christian-louboutinshoes.com.co I www.uhren-shop.com.de know www.burberrybags-outlet.com that www.giuseppezanotti.com.co chapter, www.p90xworkout.us.com in tribute www.cheapshoes.com.co two www.ralphslauren-outlet.co.uk rivers www.lululemon-australia.com.au converge www.valentino-shoesoutlet.us.com here. www.mk-outlet.us.com I www.michael-kors-australia.com.au love www.nike-shoesoutlet.us.com natural www.pradaoutlet.com.co beauty, www.michaelkors-outlet-online.com.co particularly www.rolexwatches-canada.ca fond www.louisvuitton.so of www.rosheruns.us mountains www.tomsoutletonline.net and www.pumaonline-shop.de water www.babyliss-pro.us.com the www.newbalance-outlet.org lush www.uggs-onsale.net place, www.asics-outlet.us.com at www.coachoutletstore-online.com.co the www.rosherun.org.uk foot of www.prada-shoes.com.co the www.bcbg-max-azria.ca walls, www.oakley-sunglasses-canada.ca there www.oakleyoutlet.ar.com is www.harrods-london.co.uk a www.michael-kors.com.es millennium www.converse.net.co old www.truereligionjeans.net.co trees shade, www.tommyhilfiger.net.co there www.chiflatiron.net.co is www.thenorthface.com.de a www.nike-roshe-run.de forest www.newoutletonlinemall.com tree, www.barbour-jacketsoutlet.com bamboo www.bottegaveneta-bagsoutlet.com into www.adidas-schuhe-online.de pieces, www.eyeglassesonline.us.com so www.omegarelojes.es the www.montblanc--pens.in.net scenery, www.the-northface.com.co of course, www.ferragamoshoes.in.net worthy www.jordanretro.org of www.ralphlauren-polos.com.co appreciation. www.pandora.com.de I www.michael--kors.us.com looked www.mmoncler-outlet.com to www.omega-watches.us.com the www.mcmsworldwide.com right www.rayban.co.nl side www.louis-vuittonblackfriday.com of www.tnf-jackets.us.com the www.longchamp.com.de river, www.the-northfacejackets.us.com while www.rolex-watches.us.com appreciating www.weddingdressesuk.org.uk the www.tiffany-andco.com.au flowers www.cheaprayban.com.co and www.michael-kors.com.co trees www.ugg-boots-australia.com.au to www.bebeclothing.in.net the www.truereligion-outlet.us.org left, www.nike-tnrequinpascher.fr imperceptibly www.thomas-sabo.com.de an www.oakleys-sunglasses.us.com exquisite www.swarovskijewelry.com.co garden, www.nikefactory.org is www.hollister.us.org said www.salomon-schuhe.com.de to www.nikestore.com.de be www.ralphlauren-polos.co.uk the www.longchamp.com.co former residence www.michael-kors-outlet-online.us.org of Chiang www.nike--freerun.co.uk Ching-kuo, www.oakley.org.es Chiang www.beatsbydre.com.co Ching-kuo www.oakleysunglass-outlet.net from www.soccer-shoes.us.com 1940 to www.louis-vuittonoutletcanada.ca 1945 and www.nikeair-max.es his www.retro-jordans.com family www.new-balance.ca lived www.ralphlaurenonlineshop.de here, www.yoga-pants.ca the walls www.pumashoes.in.net in www.christian--louboutin.in.net the www.longchamphandbagsoutlet.net view, www.thejoreseproject.com the www.ray-bansunglasses.net scenery www.tiffany-und-co.de also very www.michaelkors-uk.org.uk charming. www.burberry-outletstore.net Chiang www.soccer-shoesoutlet.com Ching-kuo www.beats-headphone.com.co former www.cheap-nike-shoes.net places uggaustralia.misblackfriday.com of www.timberlands-paschere.fr residence www.louis-vuitton-taschen.com.de in www.coachoutlet-online.com.co accordance www.nikefree-run.org.uk with www.ralphlaurenoutlet-online.us.com the www.vans-shoes.co.uk ancient www.nike-air-max.ca city www.coach-purseoutlet.net wall www.michael-korshandbags.org.uk built www.supra-shoes.org in www.the-northface.net.co the www.ugg-boots.us.org highest position, www.jimmy-chooshoes.com calculated www.coco-chanel.com.de according www.ralphlaurenepolo.com to historical www.burberryoutlet-canada.ca era, www.ralph-laurens.org.uk when it www.toms-outlets.us.com is www.rolex-watch.me.uk the www.tomsoutlet-online.com war, I remember www.pandorajewelry.top when www.polo-ralph-lauren.de there www.oakley-sunglasses.mex.com should www.designer-handbagsoutlet.us.com be www.wedding--dresses.ca a www.nikestore.us steel www.louboutin.jp.net wall www.mcm-handbags.org heavily www.converse.com.de guarded, www.nike-huarache.nl but www.timberlandshoes.net.co now www.ugg-uggboots.net it www.scarpe-hoganoutlets.it has www.instylers.us.com become www.raybans-sunglassesoutlet.in.net a www.longchamp-handbagsoutlet.us.com tourist www.ray--ban.ca attraction. Ganzhou www.cheapuggboots.us.com so many www.swarovski-australia.com.au tourist www.marcjacobs.us.com attractions, www.tomsshoes-outlet.us.com natural www.michaelkorsbags.us.org landscape, www.burberrys-outlet2016.com man-made landscapes, www.tiffany-andco.us.com historical, www.burberry-outletonlinesale.in.net cultural www.tommy-hilfigeroutlet.com and www.swarovskicanada.ca other www.toryburchoutlet-sale.us.com red. Such as: www.pandora-charms.org.uk Anyuan Mt.Sanbai, www.cheap-jordans.net Ningdu Cuiweifeng www.rayban-sunglassesoutlet.co.uk large www.uggsaustralia.com.co remaining www.air-max.com.de yarshan, www.lululemonoutlet.gb.net Ganzhou www.louisvuittons.com.co Gourd Farm, egrets www.coach-factory.in.net village, www.newbalance-shoes.org Nocturne airhuarache.shoesoutlet.us.com Pavilion, www.cheapoakley-sunglasses.com Song www.kate-spade.in.net walls, www.swarovski--uk.me.uk eight www.katespadeoutlet.gb.net border www.replicarolex-watches.us.com stations, www.abercrombie-kids.us.com Dayu www.oakleysunglasses-cheap.in.net Meiguan www.thenorth-faces.co.uk ancient www.burberryoutlet-sale.in.net post www.louisvuitton-outlets.us road, www.louis-vuitton-australia.com.au etc., which www.adidasshoes.top are beautiful www.beatsbydrdre.co.com sights. www.jimmy-choos.com Especially www.michael-kors-canada-outlet.ca the red www.air-huarache.co.uk ancient capital www.celine-bags.org of www.nike-schoenen.co.nl Ruijin, rejuvenating www.tiffany-jewelry.net Battlefield Heroes, www.eyeglassframes.in.net one www.thomas-sabos.org.uk for www.hollisteronlineshop.com.de the Second www.hollister-clothing.in.net Central www.guccihandbags.net.co Revolutionary Base www.coachoutletstore.net.co and www.insanity-workout.us.com the www.coach-factoryyoutletonline.net Provisional www.christianlouboutinoutlet.net.co Government www.juicycoutureoutlet.net.co of www.nike-shoes-canada.ca the www.toms-shoes.net.co Chinese Soviet www.michael-kors.net.co Republic location www.michael-kors-taschen.com.de Revolutionary www.nikeskos.dk War, www.ugg-boots.ca a www.designerhandbagsoutlet.net.co 1955 www.newbalance.com.es honors www.adidas-superstar.nl 54 www.nfl-jersey.us.com Hing www.converse-shoesoutlet.com Republic www.abercrombie-hollister.nl nationality www.hermesbags.jp.net General www.airmax-2015.org County, www.rayban.com.de more worthy www.northfaceoutlet.com.co cause www.coachhandbags2016.us.com take www.ray-ban-outlet.us.com a www.michael-kors-handbags.us.com trip. www.toryburch-sandals.in.net In www.burberry-handbags2016.in.net addition, www.kate-spade.gb.net the www.maccosmetics.net.co Gannan www.longchamps.us.com flavor www.nike-air-max.com.se is www.abercrombie-fitchs.us.com nationally www.airjordans.us known www.uggs.co.nl culinary www.nike-rosherun.nl classic. www.toms-shoes.com.co So www.coach-outletonline.net.co beautiful www.pandora-charms-canada.ca scenery, www.marc-jacobs.us.com so www.poloralphlaurenoutlet.net.co profound www.ralph-laurenoutlet.ca historical www.ralphlaurenoutletonline.in.net background, www.michaeljordan.com.de this www.bottega-veneta.us.com classic food www.prada.com.de culture, www.swarovski-online-shop.de so www.nike.org.es unique www.juicycouture.com.co red airmax.misblackfriday.com model www.prada-handbags.com.co are www.michaelkors.com.se conChirping www.louis--vuitton.org.uk sound, www.hermes-outlet.com.co Beauties, www.burberryonlineshop.de every www.cheapjerseys.us.org night www.vans-shoes.net and www.burberryoutlet2016.us.com fell www.jordan-shoes.com.co into a www.burberrys-outlet.co.uk dream hard. www.burberry-handbagsoutlet.com.co Twilight www.levisjeans.com.co Zhao www.uggsoutlet.com.co Zhao, www.beats-by-dre.com.co Zhao www.hermesbirkin-bag.net Zhao www.nike-maxfr.com complex, Zhao www.outlet-burberry.net.co Zhao supra.shoesoutlet.us.com also www.michaelkors.so Qice. Sit www.asicsgels.de also think, www.abercrombie-and-fitch.us.com the www.canada-goosesjackets.us.com line www.polo-outlets.com.co also www.nike-air-max.com.de thinking, www.ralphlaurenoutlet.us.com sleep also www.guccishoes.in.net think, www.toms--outlet.com.co more www.swarovski-crystal.us.com wake airmax.shoesoutlet.us.com up www.toms-shoesoutlet.net thinking, www.nikefree-run.net day www.timberlandbootsoutlet.us.com twelve o'clock www.horloges-rolex.nl Acacia, www.nikerosherun.us Acacia www.gucci-shoes.net endless www.nikeshoesoutlet.org.uk period. New www.michaelkorsoutlet-online.ar.com Year's www.nike-free-run.de Eve, www.converse-shoes.net the www.rayban.org.es parting www.christianlouboutinshoesoutlet.org of www.ray-banocchiali.it the www.pandorajewellery.com.au station, you www.jordanrelease-dates.us.com just www.nike-roshe-run.com.es want www.tommy-hilfiger-canada.ca to www.hollisterclothingstore.org cuddle www.mcmbags.net tightly, www.rolexwatchesforsale.us.com reluctant www.hogan.com.de to www.reebok.com.de release www.ferragamo.com.co good. www.edhardy.us.org Bang "B30" whistle came, www.tommy-hilfiger-online-shop.de cut www.coachblackfriday.com the www.woolrich-clearance.com already www.guccioutlet-sale.in.net fragile heart. www.hollisters-canada.ca Waving www.gucci-taschen-outlet.de at www.soft-ballbats.com you www.cheap-baseballbats.net on the www.tiffanyand-co.net.co train, he www.yoga-pants.net.co called www.coach-factoryoutlet.net.co out: www.cheapoakley-sunglasses.in.net "My www.coco-chanels.us.com dear, www.nikeair--max.fr there www.longchampoutlet.com.co was www.burberry-outlet.net.co a www.ralphlaurenpolos.in.net front, home, www.burberry2016.co.uk winding safety www.truereligion-outlet.com.co note." www.rayban-sunglasses.us.org Be www.zxcoachoutlet.com good www.raybans.us.org wheels www.ugg-australia.com.de turn away, www.replica-watches.com.co having www.christian-louboutin-shoes.ca left www.canadagooses-2016.com to www.handbagsoutlet.net.co leave www.nikemercurial.in.net the www.nike-schuhe.com.de familiar www.ralph-lauren.com.au silhouette, disappearing www.basketballshoes.com.co in sight, www.tiffanyandco-canada.ca after www.nike-skor.com.se all, www.cheap-raybans.com fighting www.maccosmetics.gr.com back www.giuseppe-zanotti.net tears across www.cheapjerseys.com.co the cheek, www.gucci-outletstore.com cool, www.ghd-hairstraightener.net damp, www.tommy-hilfiger.co.nl and www.the-north-face.ca after www.oakley.com.de the turn, long www.tommyhilfigeroutlet.in.net smoking a www.nike-air-max.com.au cigarette, www.calvin-kleins.us.com from www.airhuarache.co.uk the www.polooutlets-store.com chaos www.louisvuitton.jp.net pace, www.chanelhandbags.net.in this www.mcm-bags.in.net 15th www.salvatoreferragamo.in.net miss, www.michaelkors.co.nl only www.abercrombieand-fitch.ca black www.replica-handbags.net.co and white, www.nike-air-force.de self-winding www.rayban-wayfarer.in.net self-locking! www.oakleys-glasses.us.com
 • Walker Dangel  - MunÈ›ii CarpaÈ›i
  Thanks a bunch for sharing this with all people you actually know what you are talking approximately! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a hyperlink exchange agreement among us!
Scrieti comentariu
Your Contact Details:
Comentarii:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.
 

Cautare

Publicitate