GeoCurs

 
Podișul Getic PDF Imprimare Email

Podișul Getic se întinde de la Dunăre la Valea Dâmboviței și asigură racord între Carpații Meridionali și Subcarpații Getici, pe de o parte, și Câmpia Română, de pe altă parte.

Limitele nordice și sudice ale podișului nu sunt foarte bine conturate datorită strânselor relații de evoluție dintre acesta și regiunile învecinate.

 

 • Spre nord-vest limita cu Podișul Mehedinți poate fi trasată pe aliniamentul orașelor Drobeta-Turnu Severin și Baia de Aramă.
 • În partea nordică, între Motru și Dâmbovița, trecerea la Subcarpații Getici este uneori destul de clară însă de cele mai multe ori ezitantă.
 • Limita estică este dată de Valea Dâmboviței care separă Podișul Getic de Subcarpații de Curbură.
 • În sud și sud-est, limita față de Câmpia Română este dificil de trasat datorită atât evoluției comune cât și pătrunderii adânci spre NV a unor golfuri de câmpie.

Podisul Getic

Evoluție paleogeografică

În urma ridicării puternice a edificiului carpatic, în Romanianul Superior, râurile au depozitat în apele Lacului Getic o masă apreciabilă de sedimente. Materialul astfel acumulat este cunoscut sub numele de Strate de Cândești sau Pietrișuri de Cândești datorită faptului că sunt formate în special din pietrișuri nefiind totuși excluse intercalațiile de nisipuri, nisipuri argiloase sau chiar marno-argile (Ungureanu I., 1993). Grosimea stratelor de Cândești depășește 120 m.

Ulterior acestei faze, mai exact în Pleistocen, Podișul Getic este supus unei ridicări epirogenetice de ansamblu, mai timpurie și mai puternică în nord și nord-est și mai tardivă și mai slabă în sud și sud-vest. Ridicarea sectorului nordic și nord-estic a determinat retragerea Lacului Getic spre sud unde sedimentarea a continuat și în Pleistocenul Inferior determinând formarea unei câmpii de acumulare.

Ridicarea pleistocenă a declanșat și procesul de secționare a câmpiei de acumulare fluvio-lacustră, proces realizat de către rețeaua hidrografică. Durata mai îndelungată a evoluției subaeriene a reliefului și ridicarea mai puternică a sectorului nord și nord-estic a determinat o evoluție mai avansată a acestui sector în comparație cu cel sudic și sud-estic, unde la nivelul interfluviilor, se mai păstrează suprafețe apreciabile din câmpia de acumulare piemontană inițială. În Pleistocenul Mediu și Superior s-a depus, în sectorul sudic, o cuvertură de material loessoid.

Relieful

În concordanță cu retragerea Lacului Getic și cu ridicarea mai puternică a sectorului nordic se remarcă o scădere a altitudinilor de la nord către sud. Înălțimile cele mai mari se găsesc la contactul cu Subcarpații Getici, aici altitudinile depășesc 400 m atingând un  maximum, de 772 m, în nord-vestul Platformei Argeșului. La contactul dintre Podișul Getic și Câmpia Română dar și în culoarele văilor principale (Olt, Jiu, Argeș) altitudinile coboară până la  200 m. De asemenea, se observă și o creștere a valorilor altitudinii de la vest la est: sub 500 m în Platforma Hușniței și Platforma Jiului, peste 500 m în Platforma Oltețului și Platforma Cotmeana și depășind 700 m în platformele Argeșului și Cândești.

altitudine_pod_getic

Datorită structurii litologice, în care domină rocile detritice (pietrișuri, nisipuri, argile), dar și înclinării versanților și despăduririlor, procesele de versant sunt foarte puternice, deosebit de active fiind alunecările de teren și eroziunea torențială.

Clima

Podișul Getic se află sub influența maselor de aer sud-vestice și estice. Circulația sud-vestică, de tip submediteranean, se resimte în sectorul de la vest de Olt în timp ce între Olt și Dâmbovița domină vânturile estice.

Circulația maselor de aer corelată cu creșterea altitudinilor spre nord determină înregistrarea unor temperaturi medii anuale de 8 - 10°C (depășind 11°C în extremitatea vestică și coborând până la 8°C în extremitatea estică) și precipitații medii de 600 – 700 mm/an (coborând la 520 mm/an în sudul podișului și depășind 700 mm/an pe înălțimile din nord).

Se poate concluziona că jumătatea nordică a Podișului Getic se caracterizează printr-un regim termic mai moderat și precipitații mai bogate în timp ce jumătatea sudică beneficiază de veri mai călduroase și precipitații mai puține.

Hidrografia

Râurile principale care traversează Podișul Getic și care au contribuit și la individualizarea subunităților naturale ale acestuia sunt Motrul, Jiul, Gilortul, Oltețul, Oltul, Argeșul. Aceste râuri își au obârșia în Carpații Meridionali, cu excepția Oltului care își are izvoarele în Carpații Orientali. Caracteristicile principale ale acestor cursuri de apă sunt caracterul permanent și debitele medii cu valori ridicate (142 m3/s Oltul la Slatina).

Podișul Getic este străbătut și de o serie de râuri autohtone (Amaradia, Vedea, Teleorman, Cotmeana etc) caracterizate prin debite mici și în timpul verii se transformă în cursuri intermitente.

Lacurile cele mai importante sunt lacurile antropice deoarece cele naturale au fost în general drenate sau au intrat sub apele lacurilor de acumulare. Lacurile antropice sunt destinate fie alimentării cu apă a hidrocentralelor de pe Olt și Argeș, fie asigurării funcționării termocentralelor Turceni și Ișalnița.

Lipsa unui strat continuu de argilă în structura geologică a podișului determină infiltrarea rapidă a apelor meteorice și superficiale. În funcție de structura geologică nivelului freatic poate coborâ la adâncimi foarte mari, ce pot depăși 100 m în zona dealurilor din nord, alcătuite preponderent din pietrișuri (Pietrișurile de Cândești). În partea sudică a podișului, constituită din nisipuri fluvio-lacustre cu intercalații de pietrișuri, adâncimile se reduc la 10 – 30 m.

Vegetația, fauna, solurile

Caracteristicile vegetației, faunei și solurilor poartă amprenta circulației maselor de aer dominante dar și scăderii altitudinilor și precipitațiilor de la nord la sud.

Podișul Getic se desfășoară integral în cadrul etajului forestier a cărui componență se schimbă treptat spre sud.

Primul subetaj vegetal, cel al pădurii de fag și gorun, domină înălțimile de peste 500 m și acoperă culmile nordice și nord-estice. În funcție de expoziția versanților proporția fagului și gorunului variază astfel: pe versanții umbriți și mai umezi domină fagul iar pe interfluvii și pe versanții însoriți, gorunul. Prin defrișarea pădurilor au apărut paji?tile secundare formate din asociații erbacee în care domină iarba vântului (Agrostis tenuis).

Subetajul pădurilor de gorun se desfășoară între 300 – 500 m altitudine. În componența acestor păduri apar și stejarul penduculat, gârnița, cerul, ulmul, teiul etc. Pajiștele secundare formate în urma defrișărilor acestor păduri se deosebesc prin prezența speciilor de păiuș (Festuca sulcata și Festuca pseudovina).

Subetajul pădurilor de cer și gârniță acoperă partea sudică a Podișului Getic. Gârnița și cerul se asociază cu stejarul pedunculat, arțarul, teiul, precum și alți arbori termofili ca mojdreanul și cărpinița. În acest subetaj, pajștele secundare sunt în general stepizate și degradate, alcătuite din specii mai puțin pretențioase la umiditate: firuța (Poa pratensis) și păiușul (Festuca vallesiaca).

În zona pădurilor de foioase sunt prezente mamifere precum: căpriorul, mistrețul, veverița, vulpea etc. În partea central-vestică apar si rozătoarele: popândăul, iepurele de câmp.

Solurile se dispun, în general, în fâșii, asemeni subetajelor vegetale. Astfel sub pădurile de fag și gorun se dezvoltă luvisolurile albice și solurile brune luvice (ambele încadrate în categoria luvosolurilor după S.T.R.S, 2003), sub pădurile de gorun apar solurile brune argiloiluviale (preluvosol după S.R.T.S, 2003) iar sub pădurea de cer și gârniță, solurile brun-roșcate (preluvosol după S.T.R.S, 2003).

Pe versanții din sectorul nordic, unde procesele de versant sunt deosebit de active, apar erodosolurile.  În albiile majore ale Jiului și Oltului, dar și a altor râuri mai mari, se dezvoltă solurile aluviale și protosolurile aluviale (aluviosolul după S.T.R.S, 2003).

Populația, așezările și economia

Podișul Getic este o zonă bine populată. Populația a crescut numeric odată cu descoperirea și exploatarea resurselor subsolice (lignit, petrol, gaze naturale). Densitatea medie a populației este de 80 loc/km2, crescând până la 100 loc/km2 în principalele orașe și în culoarele văilor principale (Jiu, Olt, Argeș) și coborând la 25 loc/km2 în centrul Podișului Oltețului, Bălăciței, Cotmeana.

Așezările umane sunt concentrate în culoarele văilor principale (Olt, Jiu, Argeș, Motru, Olteț, Amaradia), pe terase, glacisuri, conuri de dejecție, iar cele mai puține pe podurile interfluviale (unde apa se găsește la mare adâncime). Domină așezările rurale, cu 80% din totalul așezărilor umane. Așezările urbane sunt puține, 8 orașe se găsesc în interiorul podișului (Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Motru, Filiași, Drăgășani, Scornicești, Topoloveni, Colibați), iar alte 5 orașe sunt limitrofe: Craiova, Slatina, Costești, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu. Doar Drobeta-Turnu Severin face parte din categoria orașelor vechi, celelalte fiind construite, în mare parte, în sec XIX.

Populația este ocupată în special în agricultură și industrie (exploatarea zăcămintelor de petrol, gaze și cărbuni). Se cultivă cereale (grâu, porumb, orz, secară) și legume, în special în luncile râurilor și în apropierea orașelor. De asemenea sunt foarte bine dezvoltate pomicultura și viticultura. Podișul Getic întrunește condiții ideale pentru cultura prunului, mărului, cireșului, vișinului, nucului. Vița de vie ocupă suprafețe însemnate în culoarul Oltului (Podgoria Drăgășani) și în sudul Podișului Cândești (Podgoria Ștefănești).

Creșterea animalelor (ovine, bovine, porcine)  este o ocupație de tradiție și se bazează pe pășuni, fânețe și culturi furajere.

Activitatea industrială este bine dezvoltată datorită bogatelor resurse subsolice. Podișul Getic deține cele mai mari rezerve de lignit din țară, exploatate în sistem de carieră și mină la Motru, Jilț, Lupoaia, Ploștina, Leurda, Alunu, Albeni, Berbești, Horăști. Zăcămintele de petrol și gaze naturale sunt concentrate în podișul Oltețului (Bălcești, Zătreni, Stoina, Iancu Jianu), podișul Cotmeana (Vedea, Oporelu, Cungrea, Bascov), podișul Cândești (Hulubești, Cobia, Topoloveni), valea Jiului (Aninoasa).

Industria construcțiilor de mașini și prelucrarea mașinilor este prezentă prin centrele de la Drobeta-Turnu Severin (nave fluviale, vagoane), Colibați (automobile Dacia), Filiași (utilaje electrotehnice și pentru industria lemnului), Strehaia (armături metalice).

Industria chimică, cu centre la Drobeta Turnu Severin, Drăgășani, Scornicești. Industria alimentară s-a dezvoltat la Drobeta Turnu Severin, Drăgășani, Scornicești, Topoloveni, Strehaia.

Căile de comunicație

Principalele artere de circulație urmăresc culoarele marilor văii în lungul cărora se află și cele mai multe așezări.

Artere feroviare:

 • pe Jiu: Craiova – Drobeta cu ramificație de la Filiași spre Târgu Jiu
 • pe Olt: Piatra Olt – Râmnicu Vâlcea
 • pe Argeș: Pitești – Câmpulung - Curtea de Argeș

Rețeaua rutieră se desfășoară tot în lungul văilor prezentând o concentrare spre Jiu, Olt, Argeș. Există și câteva artere transversale (Pitești-Zătreni-Târgul Cărbunești și Turnu Severin-Motru-Târgul Jiu).

Turismul

Activitatea turistică este complexă, Podișul Getic beneficiind de prezența vestigiilor istorice (castrul Roman, Ruinile piciorului Podul lui Traian, Cetatea Medievală din Drobeta-Turnu Severin), mănăstiri (Mănăstirea Strehaia și Cotmeana), parcul dendrologic Mihăilești, peisaje naturale deosebite.

Subunitățile podișului Getic

Podisul Getic Subunitati

 1. Platforma Cândești (Piemontul Cândești) situată între valea Dâmboviței (E) și valea Argeșului (V)
 2. Platforma Argeșului (Gruiurile Argeșului) cuprinsă între Argeșel (E) și Argeș (V)
 3. Platforma Cotmeana desfășurată între Argeș (E) și Olt (V)
 4. Platforma Oltețului situată între Olt (E) și Gilort - Jiu (V) fiind singura subunitate de la vest de Olt care depășeste altitudinea de 600 m
 5. Platforma Jiului (Gruiurile Jiului) – între Gilort (E) și Motru (V)
 6. Platforma Strehaia (Podișul Strehaia) între Motru - Jiu (E) și Dunăre (V)
Comments (11)
 • Anonim
  nu gasesc nmk din ce ma intereseaza postati mai multe informatii :evil:
 • tory burch outlet  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php longcha
  longchamps Impossible de la famille Wu d [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/index_FR.html]longchamps[/url] e deux frères qui ? Ning Yuxin discours juste [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/index_FR.html]sac longchamp solde[/url] une goutte, un côté de Xi Hao conflit a immédiatement demandé. Par Mu Ga est soigneusement le regarda et doucement embrassé son bras : longchamp pas cher Que Ning fille te [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/index_FR.html]longchamp pas cher[/url] rminer. Ning Yuxin constitue doucement de l
 • toms outlet  - www.mysteriousplanet.netmybolg.php ugg sale qdi83
  ' Some powerful strong, such as cheap ugg store teacher... like that ' L [url=http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php]cheap ugg store[/url] uo 'to a later stage, are set Arcane own. ' Of course, [url=http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php]ugg sale[/url] no matter what, get step by step. cheap uggs uk Must first learn to hit Arcane predecessors, and then slowly to create their own. And cheap uggs uk now...... just began. 'A [url=http://sidewalkcitizenbakery.com/tmp/]ghd[/url] n
 • cheap louis vuitton bags  - www.lagunabaypublishing.comtemp.php ghd straighten
  Buck ranging ghd straightener ground, they refe [url=http://www.lagunabaypublishing.com/temp.php]ghd straightener[/url] r to the cheap jord [url=http://www.plantingdandelions.com/wp-comment.php]cheap jordan sneakers[/url] an sneakers palm of, Taking a catch, that person would suddenly fly, straight from the roof. Buck grabbed cheap ghd 's chest, throwing hand cheap ghd on the roof. Keya one handed sword, they Jiazhu cheap [url=http://www.lagunabaypublishing.com/temp.php]ghd mini[/url] ghd neck. Barker praised smile
 • burberry bags  - www.sheffieldcathedral.orgmusicorgnews.php nike ai
  Hoe hard je het [url=http://www.sheffieldcathedral.org/music/orgnews.php]nike air max[/url] te bezoeken [url=http://www.gotimeshare.org/wp-about.php]cheap ugg boots[/url] , uh, wees gerust, ik zal u met een beetje rijst. Lin Feng Jie Xiaodong en spontaan zei, in de nike air max achter met e [url=http://www.sheffieldcathedral.org/music/orgnews.php]nike air max 1[/url] en houten achter elkaar in de richting van Wang Qing ook knipperde, en dan direct links. nike air max...... Wang Jungang opende zijn mond op de linker hu
 • christian louboutin uk  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php tory bu
  If the gun broken, but also can be used as a weapon to fight. Greek i [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry bags[/url] nfantry is equipped with excellent infantry, the mo [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry handbags[/url] st powerful ( though slightly inconvenient ) When using the terrible phalanx formation. Description : diplomat received compliments, seduction, rhetoric and intimidation so rigoro [url=http://www.modelexpo-online.com/default4.asp]tory burch bags[/url] u
 • nike free run 2  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ray ban
  http://fillyourplate.org/pinterest [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry bags[/url] .php burberry bags 's A god, have not had two hours of parking. Sunny hungry g [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry handbags[/url] rowling. So she could not seem to focus on driving whisper to laugh makeup reminder: That, that laugh makeup adults, burberry tie one day without e [url=http://sidewalkcitizenbakery.com/tmp/rayban.php]ray ban store[/url] ating it. burberry tie Hungry, 555, burb
 • cheap uggs online  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ray ban
  The eyes of the entire continent of people in t [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban sunglasses[/url] he sub- noticed Augustine Magi [url=http://caraandco.com/wp-about.php]Cheap ray bans Sunglasses[/url] c Academy 's body. Almost all of the singing poets began to race the next day's headlines as published. " Augustine Week Society" famous minstrelsComments: shining sun god again provedLindi G [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban sunglasses australia[/url] uo sent powerful than the legend
 • oakley sunglasses online  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php nike fr
  burberry on sale I do not even know what happened ? When two people just [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry on sale[/url] go to reach the fourth floor elevator button is pressed, the elevator will [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry store[/url] be shut outside came the deep voice of a man : imp. Looked up the elevator outside a casually dressed man. I saw burberry usa wear short-sleeved T-shir [url=http://www.hillingdonprince.co.uk/wp-blog.php]nike free[/url] t
 • coach handbags
  We thought you might like to learn a little more about this young, up-and-coming ultrarunner. [url=http://www.coachstoreonline.com/]coach outlet[/url] The technique, according to coach's, is the result of a new, third-party-verified water-recycling standard designed to ease the stress of garment production on freshwater supplies. [url=http://www.coach-factory-outlet-online.com/]coach factory outlet online[/url] We firmly believe that the acquisition of Eddie Bauer for nearly $900 million (inclusive of fees and expenses) is a poor strategic decision for Jos. A. [url=http://www.coachoutletstoreonline2014.com/]coach outlet store online[/url] Don't make me talk about that." [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]coach factory [/url] the democratization of fashion can actually make your next-door neighbor more influential than even the most famous fashion editors. [url=http://www.coachhandbagsnew2014.com/]coach handbags[/url] Each bag contains two ounces of beans and is packaged smartly with a message of affection on the front. [url=http://www.coachfactoryoutlethandbags.com/]coach factory outlet[/url] It's simple but effective, and it's a true testament to how great the clothes are that they even manage to make this model - who appears to be a pissed off, gender neutral Asian weirdo - look dope.; [url=http://www.coachfactoryoutlet-purse.com/]coach outlet[/url] Oh, but you must. "Well," clearing his throat, "I had backpacked it before, so I knew the route, [url=http://www.pradaoutlet-store.com/]prada outlet[/url] but it was my first time experimenting with nutrition. [url=http://www.michaelkorsoutletmkstore.com/]michael kors outlet[/url] What I love about the collection is their simplicity-white, black, leopard, gray go perfectly with every spring trend- but also, their specialness. [url=http://www.michael-kors-outlet-store.com/]michael kors outlet store[/url] From now until Sunday, you can save as much as 50% on select styles for him and her. [url=http://www.fitflopdesign.com/]fitflop[/url] These Fitflop ($110), which are lightweight and will take you from the gym to your coffee run in style. [url=http://www.fitflopsflipflops.com/]fitflops[/url] Fitflop is adding a bit of a childhood punch to their line of apparel pieces with their recent collaborative project with Disney. [url=http://www.fitflopflip-flop.com/]fitflop shoes[/url] This would be one of those bags. The carry-on is something that I have perfected. hink of one question to ask Sky Ferreira; [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]www.coachfactory.com/store[/url] submit it here, and watch it get answered tomorrow.
 • coach factory outlet  - http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com
  We have seen [url=http://www.coachoutletstoresinc.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and even rappers [url=http://www.valentino.us.com/][b]valentino[/b][/url] cash or organize a [url=http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com/][b]coach factory outlet[/b][/url].They're very [url=http://www.valentinoshoes.us.com/][b]valentino shoes[/b][/url] also [url=http://www.isabelmarantshoes.us.com/][b]isabel marant shoes[/b][/url] to twirl [url=http://www.airjordan.us.com/][b]air jordan[/b][/url], on the [url=http://www.coachoutletstore-factory.com/][b]coach factory outlet[/b][/url], at your [url=http://www.coachoutletstoresofficial.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and basically [url=http://www.pradaoutleteco.com/][b]prada outlet[/b][/url] everywhere [url=http://www.coachfactoryoutlet-co.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] you can get a [url=http://www.coachfactory.us.com/][b]coach factory[/b][/url].I was living in [url=http://www.michaelkors-co.com/][b]michael kors[/b][/url], managing a small [url=http://www.pradaoutlet-factory.com/][b]prada outlet[/b][/url] accessories [url=http://www.michaelkorsoutletonlineco.com/][b]michael kors outlet online[/b][/url] several "[url=http://www.truereligionjeans.us.com/][b]true religion jeans[/b][/url]" that [url=http://www.coachfactory2014.com/][b]coach factory[/b][/url] with natural [url=http://www.coachoutletstoresco.com/][b]coach outlet[/b][/url] in [url=http://www.tiffanyjewelry.us.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] ways, [url=http://www.coachfactoryoutletpurse.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] will feature [url=http://www.coachfactoryoutletstoreco.com/][b]coach factory outlet store[/b][/url] experience by [url=http://www.michaelkorsoutlet-purses.com/][b]michael kors outlet[/b][/url].There's also those lightweight [url=http://www.louisvuittonoutlethandbag.com/][b]louis vuitton handbags[/b][/url] that are [url=http://www.giuseppezanotti.us.com/][b]giuseppe zanotti[/b][/url], but they usually come in [url=http://www.truereligionbrandjeans.us.com/][b]true religion outlet[/b][/url] that are [url=http://www.cheapjerseysco.com/][b]cheap jerseys[/b][/url] when it comes [url=http://www.marcjacobs.us.com/][b]marc jacobs[/b][/url] matching. So the [url=http://www.timberlandboots.us.com/][b]timberland boots[/b][/url]­ [url=http://www.sacsburberry.com/][b]sac burberry[/b][/url] we may not be [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] able to [url=http://www.ralphlauren.us.com/][b]Polo ralph lauren[/b][/url] it takes to be [url=http://www.coachoutletonlinehandbag.com/][b]coach outlet online[/b][/url], we can [url=http://www.coachfactoryoutlet-store.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] a little [url=http://www.supra.us.com/][b]supra shoes[/b][/url]. Available [url=http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/][b]michael kors outlet store[/b][/url] includes [url=http://www.celineoutlet-online.com/][b]celine outlet[/b][/url] reworked [url=http://www.coachfactoryoutletonlineinc.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] and the [url=http://www.louisvuittonoutlets2014.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url]. We're sure [b][url=http://www.tomsshoescompany.com/]toms shoes[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletsmk.com/]michael kors outlet[/url][/b] on [url=http://www.alexanderwang-bags.com/][b]alexander wang handbags[/b][/url]; [url=http://www.louisvuittonoutlet-purses.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url] - with the [url=http://www.timberlandshoes.us.com/][b]timberland shoes[/b][/url] and oversized [url=http://www.alexanderwang.us.com/][b]alexander wang[/b][/url], the focus isn't [url=http://www.coachfactoryoutlets-online.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] on your [url=http://www.tiffanyandcoinc.com/][b]tiffany and co[/b][/url] anyway!Game of [url=http://www.truereligionjeans-2014.com/][b]true religion jeans[/b][/url] aren't going to read [url=http://www.fitflopusaonline.com/][b]fitflop shoes[/b][/url]!we're bringing you simple and chic work-[url=http://www.celinebags-outlet.com/][b]celine handbags[/b][/url] ideas to answer the [url=http://www.alexanderwang-shoes.com/][b]alexander wang shoes[/b][/url] "what should I wear for the [url=http://www.tomsusashoes.com/][b]toms shoes[/b][/url]­Now that I have this [url=http://www.marcbymarcjacobsoutlet.co.uk/][b]marc by marc jacobs outlet[/b][/url], I can apply my makeup [url=http://www.michaelkorsoutlet-factory.com/][b]michael kors outlet[/b][/url], which means I can sleep in 10 minutes later or [url=http://www.giuseppezanottisneakers.co.uk/][b]giuseppe zanotti sneakers[/b][/url] when I am getting ready.We're used to the [url=http://www.fitflopsandalssale.com/][b]fitflop sandals[/b][/url] of the female body shape, but now it seems the male model's physique can be as varied as the clothes he wears.
Scrieti comentariu
Your Contact Details:
Comentarii:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.
 

Cautare

Publicitate