GeoCurs

 
Acasă România Câmpii Câmpia Română
Câmpia Română PDF Imprimare Email

Așezare geografică

Câmpia Română, cunoscută și sub denumirea de Câmpia Dunării Inferioare, ocupă cea mai mare parte din sudul și sud-estul României. Cu o suprafață de 48.850 km2, Câmpia Română este una dintre cele mai mari unități naturale ale țării (deține 20,5% din suprafața țării).

Limite:

În partea de nord, nord-vest Câmpia Română se învecinează cu unitățile deluroase, mai înalte reprezentate prin Podișul Moldovei, Subcarpații Curburii și Podișul Getic.

Spre sud și est, limita este dată de Dunăre, limită care are caracterul și de graniță de stat.

 

Alcătuire geologică și evoluție paleogeografică

Câmpia Română s-a format pe locul unui bazin lacustru, a cărui colmatare reprezintă principala premisă a formării câmpiei de astăzi. Colmatarea s-a realizat prin depunerea aluviunilor (nisipuri, pietrișuri, argile și marne) cărate de Dunăre și râurile originare din Carpați. Colmatarea devine mai intensă în Cuaternar, când, datorită mișcărilor de ridicare a zonei montane râurile au o capacitate mai mare de eroziune și transport. Lacul a început să se restrângă, pe direcția sud-vest-nord-est, în paralel cu înaintarea cursului Dunării, principala creatoare a Câmpiei Române. Astfel, sectorul de la vest de Argeș a fost exondat încă din pleistocenul inferior, în timp ce la est de valea Argeșului, lacul cuaternar s-a menținut și în pleistocenul mediu și superior. Acest lucru se explică prin faptul că în sectorul de la nord-est și est de valea Argeșului, soclul Platformei Moesice a suferit o subducție activă și îndelungată. În holocen a avut loc exondarea celor mai tinere sectoare din Câmpia Română -  Câmpia de subsidență și Bălțile Ialomiței și Brăilei.

Aproape întreaga câmpie este acoperită de depozite loessoide și loess, dar deosebite ca grosime, vârstă și compoziție.

Din punct de vedere al resurselor subsolice, Câmpia Română se remarcă prin prezența resurselor de petrol (partea central-vestică a câmpiei) și gaze naturale (în partea de est). Forajele au pus în evidență și prezența depozitelor de sare și cărbune însă acestea se găsesc la adâncimi care le fac inexploatabile (peste 2.500 m adâncime).

Relieful

Altitudinea Câmpiei Române scade, în linii generale, de la 300 m în zona câmpiilor piemontane la mai puțin de 10 m, pe cursul inferior al Dunării. Energia reliefului se menține sub 50 m tinzând spre 0 m în câmpia de subsidență.

Relieful dominant este cel creat de acumularea fluvio-lacustră și este reprezentat prin câmpuri interfluviale netede,  acoperite de depozite loessoide. Câmpurile interfluviale au o înclinare redusă în câmpia tabulară (Câmpia Bărăganului, Câmpia Burnasului), în schimb, prezintă o înclinare vizibilă în câmpia piemontană.

Câmpia Română se deosebește de celelalte zone de câmpie din țară prin larga răspândire a două tipuri de relief:

 • Relieful creat de tasarea sufozionară pe depozite loessoide, rezultând crovuri și padine. Frecvența maximă a crovurilor este înregistrată în câmpiile Bărăganului și Burnasului.
 • Relieful eolian reprezentat prin dune, cu o largă răspândire în Câmpia Olteniei, dar și pe văile Ialomiței, Călmățuiului și Buzăului. Dunele au fost formate din nisipul preluat de vânt din albiile majore ale Dunării și ale afluenților săi. Predomină dunele longitudinale, orientate în conformitate cu direcția vântului dominant.

Clima

Întinderea pe aproximativ 500 km are drept consecință manifestarea în cuprinsul ei atât a influențelor vestice și sud-vestice (Câmpia Olteniei) cât și a celor continentale estice (în jumătatea estică). Prin urmare, se observă cum temperaturile medii ale iernii sunt cu 1 - 2°C mai coborâte în partea estică a câmpiei, cum numărul zilelor de îngheț durează cu până la 20 de zile mai mult în est (100 – 110 de zile) decât în vest (90 de zile).

Câmpia Română se distinge prin valori ridicate ale temperaturii medii anuale, consecință atât a poziției sudice cât și a altitudinilor reduse. Temperaturile medii anuale nu coboară nicăieri sub 9,5°C iar în extremitatea sudică se ridică chiar la 11,5°C. Extremitatea estică a câmpiei, aflată sub influențe continentale, se deosebește prin valori ridicate ale amplitudinilor medii și absolute, diurne și anuale, ale temperaturilor. Diferența dintre media termică a lunii celei mai calde (iulie 21 - 23°C) și a celei mai reci (ianuarie -2...-3°C) este de 24 - 26°C, cea mai ridicată valoare de pe tot cuprinsul țării. Tot aici s-a înregistrat și temperatura maximă absolută din România 44,5°C, la Ion Sion (10 august 1951).

Cantitatea de precipitații variază în funcție de altitudine dar si de pătrunderea maselor de aer estice sau vestice. În general, cantitatea medie de precipitații scade la la nord-vest către sud-est, de la 600 – 700 mm (în câmpiile piemontane ale Piteștilor, Târgoviștei și Ploieștilor) la 500 – 600 mm, în partea central-vestică a câmpiei, și la 430 – 500 mm, în partea estică.

Uscăciunea caracteristică Câmpiei Române nu este doar o consecință a precipitațiilor reduse ci și a valorilor ridicate ale evapo-transpirației, care depășesc cu mult cantitatea de precipitații. Evapo-transpirația potențială este estimată la 650 - 900 mm/an, motiv pentru care întreaga câmpie suferă de un deficit de umiditatea, ceea ce a favorizat instalarea vegetației de stepă.

Hidrografia

Rețeaua hidrografică este constituită, în principal, de râuri alohtone, precum Dunărea și afluenții săi  carpatici – Jiu, Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Putna, Siret. Alte râuri își au izvoarele în zonele deluroare învecinate (Podișul Getic, Subcarpați, Podișul Moldovei) însă au debite mai mici. Printre aceste râuri se numără Vedea, Cotmeana, Neajlov, Sărata.

Câmpia Română se distinge printr-un număr ridicat de lacuri. Dintre lacurile naturale cele mai răspândite sunt:

Limanele fluviale, formate pe văile afluente, barate de aportul aluvial mai puternic al râului principal. Este cazul lacurilor: Snagov și Căldărușani (pe Ialomița).

Lacurile de luncă, mai ales în lunca Dunării. Aceste lacuri au fost în mare parte drenate pentru extinderea terenurilor agricole. Exemple: Bistrețu (jud. Dolj).

Lacurile de crov, formate pe câmpurile interfluviale, cu strat loessic. Sunt prezente în Câmpia Bărăganului și Câmpia Brăilei. Exemple: Amara, Fundata (în Câmpia Bărăganului), Movila Miresei, Ianca, Lacul Sărat (în Câmpia Brăilei).

Lacurile artificiale au fost amenajate în scopuri diferite: pentru hidrocentrale (Porțile de Fier II pe Dunăre, Ipotești, Drăgănești, Frunzaru, Izbiceni pe Olt), agro-piscicol (iazurile de la Mostiștea), de agrement (Hetrestrău, Floreasca, Fundeni, Tei).

Vegetația

Câmpia Română aparține zonei de silvostepă și stepă din jumătatea estică a Europei.

Cu toate acestea, în ariile unde precipitațiile depășesc 550 mm/an (câmpia piemontană) apare și pădurea de cvercinee, formată în special din cer (Quercus cerris) și gârniță (Quercus frainetto), cărora li se alătură stejarul pedunculat (Quercus robur), stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejarul pufos (Quercus pubescens). De asemenea, în lunca Dunării și albiile majore ale râurilor principale, apare o vegetație specifică determinată de umiditatea substratului, formată din zăvoaie de plop (Populus alba, Populus nigra), salcie (Salix alba, Salix fragilis, Salix triandra)  sau asociații erbacee de iarba câmpului (Agrostis stolonifera) și trifoi (Trifolium fragiferum).

Silvostepa reprezintă o fâșie de tranziție între zona de pădure și cea de stepă. În Câmpia Română acestă formațiune vegetală este întâlnită în partea nordică a Câmpiei Olteniei, sudul Câmpiei Burnasului, Câmpia Mostiștei și partea estică a câmpiilor piemontane și de subsidență. Asociațiile vegetale de silvostepă au fost înlăturate în cea mai mare parte de culturile agricole. Acestui tip de vegetație îi sunt specifice pâlcurile de pădure poienită cu stejari xerofili – pufos și brumăriu, dar și cu frasin, arțar tătăresc etc., cu ochiuri de pajiști stepice. În Câmpia Olteniei apar și elemente submediteraneene, cum sunt sâmbovina (Celtis australis) și vișinul turcesc (Padus mahaleb).

Vegetația de stepă întâlnește condiții favorabile de dezvoltare în  Câmpia Bărăganului și Câmpia Siretului Inferior. Asemenea asociațiilor de silvostepă și pajiștile stepice au fost înlocuite în mare parte de terenurile agricole. Acolo unde nu au fost înlocuite de terenuri agricole, compoziția lor inițială a fost modificată prin pășunat excesiv. Astfel, în componența lor actuală întâlnim plante ca firiceaua (Poa bulbosa), bărboasa (Botriochloa ischaemum), pirul înalt sau gros (Cynodon dactylon) etc.

Fauna

Fauna de pădure se caracterizează prin prezența mamiferelor, precum: căprior (Capreolus capreolus), veveriță (Sciurus vulgaris), vulpe (Vulpes vulpes), lup (Canis lupus) mistreț (Sus scrofa).

În stepă și silvostepă sunt prezente, cu precădere, rozătoarele: popândău (Citelle citelus), șoarece de câmp (Microtus arvalis levis), hârciog (Cricetus cricetus) etc. Avifauna este reprezentată de potârniche (Perdix perdix), prepeliță (Coturnix coturnix) ș.a.

Solurile

În zona de pădure predomină solurile brun-roșcate (sau preluvosol după S.T.R.S. 2003). În fâșia de silvostepă apar cernoziomurile cambice, iar în stepă este întâlnit cernoziomul trecând chiar spre sol bălan (kastanoziom după S.T.R.S. 2003). În lunca Dunării și în câmpia de subsidență sunt întâlnite solurile aluviale.

Subdiviziuni

În funcție de modul de formare, în Câmpia Română, pot fi identificate trei tipuri de câmpii:

 1. Câmpia piemontană, reprezentată de Câmpia Piteștilor, Târgoviștei și Ploieștilor, s-a format la contactul cu unitățile mai înalte (în acest caz Subcarpații și Podișul Getic) pe baza materialului transportat de râurile originare din Carpați și Subcarpați. Astfel s-au format vaste conuri de dejecție, care în timp s-au unit, și în componența cărora găsim materiale cu textură grosieră (nisipuri și pietrișuri) acoperite de depozite loessoide. Altitudinea acestor câmpii depășește 300 m, ajungând până la 350 m în nord-vestul Câmpiei Târgoviștei.
 2. Câmpia de subsidență (de divagare), reprezentată de Câmpia Titu - Sărata, Câmpia Gherghiței, Câmpia Buzăului și Siretului Inferior,  se desfășoară spre interiorul Câmpiei Române, ca o fâșie paralelă cu câmpia piemontană. Câmpia de subsidență se suprapune ariei de maximă coborâre, în cuaternar din întreaga Depresiune Precarpatică. Altitudinea acestor câmpii este mult mai redusă, atingându-se un maxim de 150 m în Câmpia Titu-Sărata și un minimum de 4 m în Câmpia Siretului Inferior.
 3. Câmpia tabulară – Câmpia Blahniței, Câmpia Băileștilor, Câmpia Romanaților, Câmpia Găvanu-Burdea, Câmpia Burnasului, Câmpia Vlăsiei, Câmpia Mostiștei, Câmpia Bărăganului, Câmpia Hagienilor, Câmpia Brăilei, Câmpia Tecuciului - ocupă cea mai mare parte a Câmpiei Române. Trăsătura de bază a câmpiei tabulare constă în dezvoltarea maximă a câmpurilor interfluviale deosebit de largi și netede tapisate cu o cuvertură groasă de loess care acoperă depozitele fluvio-lacustre pleistocene. Prin tasarea loessului au rezultat crovuri și padine care adăpostesc lacuri cu apă sărată (Lacul Amara, Lacul Sărata etc.).

 

Campia Romana

Comments (52)
 • elena_buburuza  - clasa a 4 a
  sunt clasa a 4 a,iar d-na invatatoare ne a dat un proiect la geografie.......................aici am gasit aproape tot ce trebuia :cheer: :) :!: :!: :!:
 • alexandra  - alexandra
  bravo :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
 • Anonim
  :evil:
 • LALY  - COOL
  IMI PLACE SYTE-UL ........... :!: :!: :!: :arrow: VREAU MAI MULT DESPRE FAUNA
 • antonia
  hhhmmmmmm sper sa nu imi ia mult de scris ca la 5 fara un sfert trbuie sa plec :whistle:
 • Andrei  - foarte tare
  Multumesc frumos.
 • cornelia
  care este cea mai mare campie din romania imi poate spune cineva va rog
 • DeDe yo
  serios!!!!!!!!! pagina asta despre ce, e despre muntii nu .Uitate pe harta Romaniei si iti dai seama!!11 :pinch: :evil:
 • Idiotulee
  :angry: :0 :confused: :cheer: B) :evil: :silly: :dry: :lol: :kiss: :D :pinch: :S ;) :whistle: :huh: :woohoo: :unsure: :P :) :side: :X :shock: :( :!: :?: :idea: :arrow:
 • rusanu constanta claudia
  cine imi poate da mai multe relatii despre campia burnasului de vest
 • babi
  nu am ce trebuie :!: :!: :!: :!:
 • vaca
  e rau naspa :evil: :confused: :angry: :woohoo:
 • bali
  Aceste lucruri sut bune de invatat si eu am gasit cemi trebuie :)
 • Roxii
  e un program foarte bun am gasit ce trebuia :arrow: ;) :confused: :cheer: B)
 • andy
  ma poate ajuta cineva sa impart cele 3 sectoare ale campiei romane???
 • andy
  pardon sa compar
 • mulberry outlet  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ugg pas
  Suddenly cry at sad roar came from Longkou,ugg sale, a huge [url=http://www.sheffieldcathedral.org/Google-site.php]ugg sale[/url] dragon shadow in the air to disperse an instant, Ji butterfish [url=http://www.sheffieldcathedral.org/Google-site.php]cheap ugg store[/url] prevail in this strike, though, to be good to go, sad roar, a huge tiger body actually stepped back thirty feet, leaving a trail of blood on the original fair complexion shallo [url=http://www.noosfere.com/default_ajax.php]ugg pas cher[/url] w
 • Oakley Sunglasses Australia  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ugg pas
  Malheureusement, çà et là dans les montagnes de vole [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/index_FR.html]longchamps[/url] r quelques tours, mais n [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/index_FR.html]sac longchamp solde[/url] 'a trouvé aucune trace des deux hommes où Xi Hao, agréable à l'œil, mais la grande mer infinie de nuages ​​, comment Xi Hao et Mu par Ga moitié figure. Elle ne pouvait s'empêcher de l'arrêt, regard [url=http://www.callicast.fr/partenaire.php]ugg pas cher[/url] er tranquillement le lointa
 • ray ban australia  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php longcha
  → Such people really scum !cheap ugg boots uk, Wind encou [url=http://www.sheffieldcathedral.org/Google-site.php]cheap ugg boots uk[/url] rag [url=http://www.sheffieldcathedral.org/Google-site.php]ugg boots uk[/url] ed ashes flying, a powerful blast rushing to the surrounding air dispersion stench long time can not be dispersed. Sun sets and the West, the field in which a white woman Wojian cool head, and both women's ten-mile radius of withered f [url=http://www.sheffieldcathedral.org/Google-site.php]ugg store[/url] lower
 • cheap nike air max  - www.callicast.frpartenaire.php ugg rlt55
  Je n [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms outlet[/url] e voi [url=http://www.rayban-chile.cl/]gafas Ray Ban[/url] s que votre groupe va jouer les Tigres si le nom de toms outlet la terre. Hao Lung Road, gafas Ra [url=http://www.callicast.fr/partenaire.php]chaussures ugg[/url] y Ban mis mon frère, ok, se tenaient à l'avenir. Haha, il est si simple ! J'ai reçu partout où il va, les gens encore me frapper, me demandant mis chaussures ugg, possible ? Eh bien, que voulez-
 • gafas Ray Ban  - www.lagunabaypublishing.comtemp.php cheap ghd hjo5
  Keya understand why those boys cou [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry outlet[/url] ld not burberry o [url=http://www.lagunabaypublishing.com/temp.php]ghd MK4[/url] utlet find Anne, Anne is certainly not willing to pay their own that kind of embarrassing to be seen ghd MK4 deliberately not coming out t [url=http://portal.asfmra.org/toryburchoutlets.php]tory burch factory outlet[/url] ory burch factory outlet to get ghd online found. So let Britney teachers go, it will be coming out of the stri
 • burberry outlet  - www.sheffieldcathedral.orgmusicorgnews.php nike ai
  Zon Hao keek naar de voorkant, Chen [url=http://www.saracen.com.au/events_site.php]ray ban australia[/url] Sheng zei : zijn ver [url=http://www.sheffieldcathedral.org/music/orgnews.php]nike air max 90[/url] mogen om een ​​grote deal te doen, hoe zou het pijn? In feite, zo Hao ray ban australia deze tijd begon ook zorgen te maken over zijn vader, nadat zi [url=http://www.rayban-chile.cl/]gafas Ray Ban[/url] jn vader geconfronteerd gewetenloze onderwereld Yeah. Zon Hao Feng keek naar de sneeuw en gliml
 • ghd iv styler  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php Cheap O
  Immediately,ray ban sunglasses, just li [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban sunglasses[/url] sten to the [url=http://caraandco.com/wp-about.php]Cheap ray bans Sunglasses[/url] night -day burst open under channeling anger fried, Yun-Fei Ying empty three thousand black hair in flames break dance, finger jia [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban sunglasses australia[/url] njue rapid changes, point shadow bite to Cui Xiang, Zhanla interest in birds that same name jerked upward above the cla
 • Goedkope Nike air max  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php burberr
  Père a réaffirmé la route: Si v [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]sac longchamp[/url] ous insistez, une fois ronger Il vous battre, il obtiendra un cinquième de Thi [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamps[/url] n Air points de combat personnelles ! Ce jour-là le soleil est encore fort regard rire cynique. Eh bien, le grand jour pour le compte d'un clan de la décision de l'équipe, [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry outlet online[/url] que sac longchamp C
 • christian louboutin shoes  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php louis v
  But magazine May 11 [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry outlet[/url] issue of " Nature" published [url=http://www.rapidascent.com.au/main/EntryProcessPaymentResult_M1M.asp]louis vuitton australia[/url] a new research report,burberry outlet, the report said, a million years extinct monster rather than climate change [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry sale[/url] caused by humans or disease. Fossil bones that humans keen on hunting bison and moose. University of Alaska to Dale Ray and other scient
 • mulberry handbags  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php sunglas
  Nie Hou prit le verre d'un trait, éclaté et a dit: Après au [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp pas cher[/url] jourd'hui, vous êt [url=http://www.rapidascent.com.au/main/Oakleysunglasses.asp]sunglasses price for men[/url] es la fille de la famille Chu, également une fille longchamp pas cher Nie Hou, les mèresvotre cœur, et votre mère, en tant que bouddhiste serait conférant Bouddha, avec de la neige et l'écoulement du vent au temple pour éc [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp soldes[/url] o
 • nike free run 2  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ray ban
  Discourse with one firm tone. Xueting shocked to hea [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry outlet[/url] r of the bod [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry sale[/url] y with cold icy tone asked again : Why ? Because he is a dragon Yunfei, so burberry outlet believe him ! Per day revealing a confident smile. After the cold Xueting heard, his face re [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry outlet online[/url] vealing a Allure smile finally see the meta -day stay
 • ugg  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php oakley
  Middle-aged Lengheng, edged small electrica [url=http://sidewalkcitizenbakery.com/tmp/oakley.php]oakley sunglasses[/url] l fire feijian [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach factory[/url] toward learning and to Hao. The other side of the hands, the eyes also shot a blessing money bloodthirsty and greedy oakley sunglasses light, like learning [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach outlet online[/url] things that are coach factory Hao who is a general. Suddenly, coach purses full smile
 • ray ban sale  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php cheap c
  Just sad that no Gorefiend oldquietly released a [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms sale[/url] puppet of those distracted when grabbing Feng Mo already aware of,toms sale, [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms shoes sale[/url] but did not stop, but the body itself Ming from the fire separation of several branches, attached on top of those puppets until just before l [url=http://onlineschoolsmichigan.com/wp-links.php]cheap christian louboutin shoes[/url] aunch, which was burned thousands
 • anonim  - !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  nu gasesc ce imi trebuie :angry: :0 :confused: :evil: :pinch: :( :X :S :huh: :!: :?:
 • anonim
  nu gasesc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :angry: :0 :dry: :( :shock: :X :unsure: :huh: :S :!: :!: :!:
 • Anonim  - dsfdgs
  :angry: :arrow: :?: :?: :!: :( :shock: :woohoo: :huh: :whistle: ;) :S :pinch: :D :kiss: :lol: :dry: :silly: :evil: B) :cheer: :angry:
 • coach handbags
  We thought you might like to learn a little more about this young, up-and-coming ultrarunner. [url=http://www.coachstoreonline.com/]coach outlet[/url] The technique, according to coach's, is the result of a new, third-party-verified water-recycling standard designed to ease the stress of garment production on freshwater supplies. [url=http://www.coach-factory-outlet-online.com/]coach factory outlet online[/url] We firmly believe that the acquisition of Eddie Bauer for nearly $900 million (inclusive of fees and expenses) is a poor strategic decision for Jos. A. [url=http://www.coachoutletstoreonline2014.com/]coach outlet store online[/url] Don't make me talk about that." [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]coach factory [/url] the democratization of fashion can actually make your next-door neighbor more influential than even the most famous fashion editors. [url=http://www.coachhandbagsnew2014.com/]coach handbags[/url] Each bag contains two ounces of beans and is packaged smartly with a message of affection on the front. [url=http://www.coachfactoryoutlethandbags.com/]coach factory outlet[/url] It's simple but effective, and it's a true testament to how great the clothes are that they even manage to make this model - who appears to be a pissed off, gender neutral Asian weirdo - look dope.; [url=http://www.coachfactoryoutlet-purse.com/]coach outlet[/url] Oh, but you must. "Well," clearing his throat, "I had backpacked it before, so I knew the route, [url=http://www.pradaoutlet-store.com/]prada outlet[/url] but it was my first time experimenting with nutrition. [url=http://www.michaelkorsoutletmkstore.com/]michael kors outlet[/url] What I love about the collection is their simplicity-white, black, leopard, gray go perfectly with every spring trend- but also, their specialness. [url=http://www.michael-kors-outlet-store.com/]michael kors outlet store[/url] From now until Sunday, you can save as much as 50% on select styles for him and her. [url=http://www.fitflopdesign.com/]fitflop[/url] These Fitflop ($110), which are lightweight and will take you from the gym to your coffee run in style. [url=http://www.fitflopsflipflops.com/]fitflops[/url] Fitflop is adding a bit of a childhood punch to their line of apparel pieces with their recent collaborative project with Disney. [url=http://www.fitflopflip-flop.com/]fitflop shoes[/url] This would be one of those bags. The carry-on is something that I have perfected. hink of one question to ask Sky Ferreira; [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]www.coachfactory.com/store[/url] submit it here, and watch it get answered tomorrow.
 • Anonim  - gggggfffff
  :?: :0 B) ;) B) :0 B) B) :confused:
 • sara  - nu am gasit ce imi trebuia
  nu gasesc resursele naturale sin campia romana ! :confused:
 • hjyh  - jngh
  :0 :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
 • y  - a
  :S :!: :!: :S :pinch: :pinch: :!:
 • gf
  cacat!!! :!:
 • titi  - titi
  Sunteti prostti ..... :( :( :( :(
 • coach factory outlet  - http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com
  We have seen [url=http://www.coachoutletstoresinc.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and even rappers [url=http://www.valentino.us.com/][b]valentino[/b][/url] cash or organize a [url=http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com/][b]coach factory outlet[/b][/url].They're very [url=http://www.valentinoshoes.us.com/][b]valentino shoes[/b][/url] also [url=http://www.isabelmarantshoes.us.com/][b]isabel marant shoes[/b][/url] to twirl [url=http://www.airjordan.us.com/][b]air jordan[/b][/url], on the [url=http://www.coachoutletstore-factory.com/][b]coach factory outlet[/b][/url], at your [url=http://www.coachoutletstoresofficial.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and basically [url=http://www.pradaoutleteco.com/][b]prada outlet[/b][/url] everywhere [url=http://www.coachfactoryoutlet-co.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] you can get a [url=http://www.coachfactory.us.com/][b]coach factory[/b][/url].I was living in [url=http://www.michaelkors-co.com/][b]michael kors[/b][/url], managing a small [url=http://www.pradaoutlet-factory.com/][b]prada outlet[/b][/url] accessories [url=http://www.michaelkorsoutletonlineco.com/][b]michael kors outlet online[/b][/url] several "[url=http://www.truereligionjeans.us.com/][b]true religion jeans[/b][/url]" that [url=http://www.coachfactory2014.com/][b]coach factory[/b][/url] with natural [url=http://www.coachoutletstoresco.com/][b]coach outlet[/b][/url] in [url=http://www.tiffanyjewelry.us.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] ways, [url=http://www.coachfactoryoutletpurse.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] will feature [url=http://www.coachfactoryoutletstoreco.com/][b]coach factory outlet store[/b][/url] experience by [url=http://www.michaelkorsoutlet-purses.com/][b]michael kors outlet[/b][/url].There's also those lightweight [url=http://www.louisvuittonoutlethandbag.com/][b]louis vuitton handbags[/b][/url] that are [url=http://www.giuseppezanotti.us.com/][b]giuseppe zanotti[/b][/url], but they usually come in [url=http://www.truereligionbrandjeans.us.com/][b]true religion outlet[/b][/url] that are [url=http://www.cheapjerseysco.com/][b]cheap jerseys[/b][/url] when it comes [url=http://www.marcjacobs.us.com/][b]marc jacobs[/b][/url] matching. So the [url=http://www.timberlandboots.us.com/][b]timberland boots[/b][/url]­ [url=http://www.sacsburberry.com/][b]sac burberry[/b][/url] we may not be [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] able to [url=http://www.ralphlauren.us.com/][b]Polo ralph lauren[/b][/url] it takes to be [url=http://www.coachoutletonlinehandbag.com/][b]coach outlet online[/b][/url], we can [url=http://www.coachfactoryoutlet-store.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] a little [url=http://www.supra.us.com/][b]supra shoes[/b][/url]. Available [url=http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/][b]michael kors outlet store[/b][/url] includes [url=http://www.celineoutlet-online.com/][b]celine outlet[/b][/url] reworked [url=http://www.coachfactoryoutletonlineinc.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] and the [url=http://www.louisvuittonoutlets2014.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url]. We're sure [b][url=http://www.tomsshoescompany.com/]toms shoes[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletsmk.com/]michael kors outlet[/url][/b] on [url=http://www.alexanderwang-bags.com/][b]alexander wang handbags[/b][/url]; [url=http://www.louisvuittonoutlet-purses.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url] - with the [url=http://www.timberlandshoes.us.com/][b]timberland shoes[/b][/url] and oversized [url=http://www.alexanderwang.us.com/][b]alexander wang[/b][/url], the focus isn't [url=http://www.coachfactoryoutlets-online.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] on your [url=http://www.tiffanyandcoinc.com/][b]tiffany and co[/b][/url] anyway!Game of [url=http://www.truereligionjeans-2014.com/][b]true religion jeans[/b][/url] aren't going to read [url=http://www.fitflopusaonline.com/][b]fitflop shoes[/b][/url]!we're bringing you simple and chic work-[url=http://www.celinebags-outlet.com/][b]celine handbags[/b][/url] ideas to answer the [url=http://www.alexanderwang-shoes.com/][b]alexander wang shoes[/b][/url] "what should I wear for the [url=http://www.tomsusashoes.com/][b]toms shoes[/b][/url]­Now that I have this [url=http://www.marcbymarcjacobsoutlet.co.uk/][b]marc by marc jacobs outlet[/b][/url], I can apply my makeup [url=http://www.michaelkorsoutlet-factory.com/][b]michael kors outlet[/b][/url], which means I can sleep in 10 minutes later or [url=http://www.giuseppezanottisneakers.co.uk/][b]giuseppe zanotti sneakers[/b][/url] when I am getting ready.We're used to the [url=http://www.fitflopsandalssale.com/][b]fitflop sandals[/b][/url] of the female body shape, but now it seems the male model's physique can be as varied as the clothes he wears.
 • hanna
  :whistle: :whistle: :whistle: :confused: Ma plictisesc!
 • Anonim
  Hua!!! :))
 • Anonim  - Nu am gasit geologia
  Imi poate spune cineva geologia Campiei Romane? :?: :huh:
 • Moshe Saragusa  - Câmpia Română
  My preferred on the net retailer is Gfyshop.com
 • annon
  :evil: :!: :!: :!: yaa
 • Anonim
  kaka
 • Anonim  - apostol ionela
  am nevoie de resursele naturale ale campiei romane. :shock:
 • Anonim  - ad
  :S ;) :huh: :woohoo: :unsure: :) :P :side: :X :arrow: :idea: :?: :!: :pinch: :D :D :kiss: :lol: :dry: :silly: B) B) :confused: :0 :0 :angry:
 • Anonim  - Deaaa
  :angry: :0 :confused: :cheer: B) :evil: :silly: :dry: :lol: :kiss: :D :pinch: :S ;) :whistle: :huh: :woohoo: :P :unsure: :) :side: :X :shock: :( :!: :?: :idea: :arrow: :P :unsure: :evil: :evil:
 • Gregorio Charland  - Câmpia Română
  Throughout this awesome scheme of things you’ll receive a B+ with regard to effort and hard work. Where you confused me personally ended up being on your details. As people say, the devil is in the details… And it could not be much more accurate here. Having said that, allow me inform you just what exactly did deliver the results. The authoring can be extremely engaging and that is possibly the reason why I am taking an effort in order to comment. I do not really make it a regular habit of doing that. 2nd, although I can notice a jumps in logic you come up with, I am not convinced of exactly how you seem to connect the details which in turn produce the final result. For the moment I shall subscribe to your position but trust in the future you actually link the facts better.
 • Anonim
  care sunt apele :confused: :confused: :confused:
 • Antonio Turchi  - Câmpia Română
  hi!,I love your writing very a lot! share we communicate more about your article on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to look you.
Scrieti comentariu
Your Contact Details:
Comentarii:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.
 

Cautare

Publicitate